Mobil Super Moto 20W-40

ဖိုးလ်စတုတ် (Four-Stroke) အမျိုးအစား မော်တော်ဆိုင်ကယ် အင်ဂျင်တိုင်းအတွက် ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ထားသော စွမ်းဆောင် ရည်မြင့် Premium အဆင့်ရှိ မော်တော်ဆိုင်ကယ် အင်ဂျင်ဝိုင် ဖြစ်ပါသည်။